Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angol idézetek-szerelem

2010.11.09

70. Whoever said it's impossible to miss something you never had obviously has never fallen in love
~ Bárki is mondta, hogy lehetetlen azt dolgot hiányolni, amid még nem volt, nyilvánvalóan sosem volt még szerelmes

69. There's someone I'm waiting for if it's a day, a month, a year, I gotta stand my ground even if it rains or snows but what else can I do when I'm still in love with him?
~ Van valaki, akire várok, legyen az egy nap, egy hónap vagy egy év, én várni fogom akkor is ha esik vagy havazik.. de mi mást tehetnék ha egyszer szerelmes vagyok belé?

68. I didn't come here to tell you that I can't live without you. Actually, I can. I just don't want to..
~ Nem azért jöttem, hogy azt mondjam neked, nem tudok nélküled élni. Mert tudok. Csak nem akarok.. !

67. In the arithmetic of love, one plus one equals everything - and two minus one equals nothing. (McLaughlin)
~ " A szerelem számtanában 1 + 1 = a mindennel; és 2 - 1 = a semmivel. "

66. Love is like water: you can fall into it, you can drown in it.. but you can't live without it
~ A szerelem olyan, mint a víz. Beleeshetsz, akár bele is fulladhatsz.. mégsem tudsz élni nélküle! :)

65. " A kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous. " (Ingrid Bergman)
~ A csók a természet bájos kis trükkje arra az esetre, mikor a szavak feleslegessé válnak

64. He caught my glance & smiled back. Does he know he caught my heart as well? :)
~ Elkapta a pillantásomat és visszamosolygott.. de vajon tudja hogy a szívemet is megkapta ezzel?

63. I don't want you to see me cry, because a girl is only pretty when she smiles & i wanna be beautiful when you look at me
~ Nem akarom hogy sírni láss.. hisz egy lány csak úgy szép hogyha mosolyog, és én gyönyörű akarok lenni mikor rámnézel

62. What you feel only matters to you. It's what you do to the people you say you love, that's the only thing that counts..
~ Amit érzel, az csak neked fontos. De az, amit teszel azokkal az emberekkel, akiket szeretsz-ez az egyetlen dolog, ami számít..

61. Love isn't about hugs, kisses and "i love you"s or " i miss you"s! It's about the butterflies in your stomach you get when you just think about him/her ^^
~ A szerelem nem csak ölelésekről, csókokról, "szeretlek"ekről és "hiányzol"okról szól.. szerelem az, mikor pillangók vannak a gyomrodban amikor éppen Rá gondolsz

60. You can close your eyes to things you don't wanna see, but you can't close your heart to things you don't wanna feel
~ Becsukhatod a szemed azok előtt a dolgok előtt, amiket nem akarsz látni; de a szívedet nem csukhatod be, hogy ne érezz

59. There are 3 questions of value in life. What is sacred? What is worth living for?What is worth dying for? The answer is: only love
~ Három értékes kérdés van az életben. Mi szent ? Miért érdemes élni? És meghalni? A válasz mindegyikre: a szerelem. :)

58. Meeting you was my fate, becoming your friend was my choice, but falling in love with you was without my control
~ Találkozni veled - ez volt a sorsom, a barátoddá válni - ez a döntésem volt, de szerelembe esni veled - ez az irányításom nélkül zajlott

57. What is LOVE ? A maze you go through confused, taking a huge risk. There are only 2 ways out: heartbreak or happiness. But no matter how hard we try to avoid, we aimlessly fall in it over and over again
~ Mi a szerelem ? Egy útvesztő, amin összezavarodva mész keresztül, óriási kockázatokat vállalva. Csak két kiút van: a szíved összetörik, vagy pedig boldog leszel. De nem számít, mennyire keményen is próbálkozunk, hogy ezt elkerüljük, újra és újra szerelmesek leszünk

56. Love me when I least deserve it because that's when I need it the most!
~ Szeress mikor a legkevésbé érdemlem meg, hiszen épp akkor van a legnagyobb szükségem rá

55. You are the only thing in this screwed up world that's right
~ Ebben az elcseszett világban te vagy az egyetlen jó dolog

54. Everytime people ask me: " are you two going out ? " you don't realize how painful it's to reply " no, we're just friends "
~ Ahányszor az emberek megkérdezik: " ti ketten jártok? " el sem tudod képzelni, milyen fájdalmas azt mondani " nem, csak barátok vagyunk "

53. We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it :)
~ Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert :)

52. Do you know what I dream about ? To hear that someone hitting my window with rocks and finally I see you standing in the garden <3
~ Tudod miről álmodozom? Arról, hogy hallom, valaki az ablakomat dobálja kövekkel, és végül észreveszlek Téged, ahogy a kertünkben állsz ^^

51. The biggest challenge in life is to find someone who knows all of your flaws & mistakes - and yet sees the best in you :)
~ Az életben a legnagyobb kihívás találni valakit, aki ismeri az összes tévedésed és hibád, de mégis a legjobbat látja benned

50. If life is the song, then love is the lyrics
~ Ha az élet a dal, akkor a szerelem a dalszöveg ^^

49. If you have love, you don't need to have anything else. If you don't have it - well, it doesn't matter much what else you do have...
~ Ha szeretsz & szeretnek, másra már nincs is szükséged. Ha nem szeretsz és nem is szeretnek; nos, akkor nem számít sokat valójában az, amid van...

48. Baby, you don't need a costume and super powers to be my hero :)
~ Nincs szükséged jelmezre és szuper erőkre ahhoz hogy az én hősöm legyél

47. You don't marry someone you can live with, marry the person who you cannot live without.
~ Ne azzal házasodj össze akivel élni tudsz, hanem azzal, aki nélkül nem tudnál élni

46. It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...
~ Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz!

45. When i get older & my little daughter asks me " mom, who was your first love? " - I don't want to have to pull out old photographs; I just want to point across the room & say " he's sitting over there "
~ Mikor idősebb leszek és a kislányom majd azt kérdi," anyuci, ki volt az első szerelmed? " nem akarok régi fényképeket előszedni, csak a szoba másik végére mutatni & azt mondani " odaát ül "

44. A life without love is like a year without summer :O
~ Az élet szerelem nélkül olyan, mint egy év nyár nélkül!

43. Love is like an earthquake: unpredictable; a little bit scary; but when the hard part is over, you realize how truly lucky you are!
~ A szerelem olyan, mint egy földrengés: kiszámíthatatlan, kissé ijesztő, de mikor már túl vagy a nehezén, rájössz hogy mennyire szerencsés is vagy :)

42. If you're looking for reasons not to love someone, you are probably going to find them; but sometimes, we need to give in, and let out hearts get what they deserve ..
~ Ha arra keresel okokat, hogy ne szeress valakit, valószínűleg meg is találod azokat; viszont néha meg kell adnunk magunkat és engedni, hogy a szívünk azt kapja amit megérdemel

41. Love is like the wind - you can't see it but you can feel it
~ A szerelem olyan, mint a szél - nem láthatod, de érzed! :)

40. Tell her that you love her! You've got nothing to lose but you'll always regret it if you don't...
~ Mondd meg neki hogy szereted, hiszen nincs mit veszítened, de mindig bánni fogod, ha nem teszed meg..

39. " A thousand miles seems pretty far but they've got planes and trains and cars &  I'd walk to you if I had no other way" / Plain White T's dalszöveg/
~ Ezer mérföld soknak tűnik, de vannak repülők, vonatok & autók is, vagy ha nincs más út, akár el is sétálok hozzád

38. Time cannot destroy what true love builds
~ Amit a szerelem felépített, az idő nem rombolhatja le

37. If you have love, you don't need to have anything else. If you don't have it - well, it doesn't matter much what else you do have...
~ Ha szeretsz & szeretnek, másra már nincs is szükséged. Ha nem szeretsz és nem is szeretnek; nos, akkor nem számít sokat valójában az, amid van...

36. You don't marry someone you can live with, marry the person who you cannot live without.
~ Ne azzal házasodj össze akivel élni tudsz, hanem azzal, aki nélkül nem tudnál élni

35. I ain’t got no money, ain’t got no car to take you on a date, I can’t even buy you flowers, but together we be the perfect couple, just because i love you...
~ Nincsen pénzem, nincsen kocsim amivel randira vihetnélek, nem tudok neked virágot venni, de együtt tökéletes pár leszünk, mert szeretlek téged..

34. He gave her 14 roses; 13 real & 1 fake. He said: i will love you until the last one dies!
~ A fiú 14 szál rózsát adott a lánynak - 13 igazit és 1 műrózsát..& azt mondta: szeretni foglak addig, míg az utolsó el nem hervad..

33. Love is only a chapter in a guy's life but to a girl, it's the whole book :)
~ A szerelem csak egy fejezet a fiú életében, de a lány számára ez az egész könyv

32. It's amazing how much pain you have caused me. What's even more amazing is that i still love you anyway ..
~ Hihetetlen, hogy mennyi fájdalmat okoztál már nekem, de az még inkább hihetetlen, hogy még így is szeretlek téged..

31. I don't understand why your heart doesn't do what your mind tells it to
~ Nem értem hogy a szíved miért nem azt teszi, amit az eszed súg neki

30. To the world you are just 1 person, but to one person you can mean the whole world :)
~ Te a világnak csak egy ember vagy, de valakinek te jelentheted az egész világot!

29. Love is a word that can't be described like the look of a rose, the smell of rain or the length of forever :)
~ A szerelem olyan szó, amit nem tudsz jellemezni. Épp úgy nem, mint a rózsa látványát, az eső illatát vagy mint az 'örökké' szó hosszúságát

28. At this moment there are 6.470.818.671 people in the world. More than 6 billion souls. And sometimes .. all we need is one.
~ Ebben a percben 6.470.818.671 ember van a világon. Több mint 6 milliárd lélek. És néha mégis csak egyetlen egyre van szükségünk...

27. He watched her take off her make up & wondered why she ever put it on
~ Figyelte a lányt mialatt lemosta a sminkjét & közben elcsodálkozott azon, hogy egyáltalán miért is sminkelte ki magát?

26. Love is giving someone your heart & trusting he/she wouldn't break it..
~ A szerelem annyi, mint odaadni a szíved valakinek, és közben azt remélni, hogy nem fogja összetörni

25. It's finally everything clear to me & i realize: you are the person my heart searched for so long ^^
~ Végre kitisztult minden, és rájöttem, te vagy az a személy, akit a szívem olyan régóta keresett

24. A man can love a million women but it takes a real man to love a woman in million ways
~ Egy férfi képes akár egy millió nőt is szeretni, de az az igazi férfi aki egyetlen nőt szeret több millió módon

23. I don't think that I'll see him again but we shared a moment that will last till the end
~ Nem hiszem hogy valaha is újra látjuk egymást, de ott volt az a pillanat, ami örökké tart!

22. If they hurt you, they hurt me too
~ Ha téged megbántanak, azzal engem is megsebeznek

21. If you love someone, put there name in a circle & not a heart because a heart breaks BUT the circle goes on .. :)
~ Ha szeretsz valakit, a nevét egy körbe írd és Ne egy szívbe, mert a szív összetörhet, de a kör gurul tovább :))

20. Love is a game meant for two. Only for two.
~ A szerelem egy játék, amit ketten játszanak. de CsaK ketten.

19. Love is a word which involves so many feelings. I feel it when you touch, when you kiss, & when I look at you :)
~ A szerelem egy szó ami rengeteg érzést foglal magába.. ezt érzem mikor megérintesz, mikor megcsókolsz, és mikor rád nézek

18. One night the moon said to me: "If he makes you cry, why don't you leave him?" I paused for a while, then I looked at back to the moon and said: "Moon, would you ever leave your sky?"
~ Egy éjjel a Hold így szólt hozzám: "Ha mindig csak sírsz miatta, akkor miért nem hagyod el?" Megálltam egy pillanatra, majd a  Holdra néztem & azt mondtam: "Te elhagynád valaha a saját eged?"

17. Life isn't measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away
~ Életünket nem a lélegzetvételeink száma határozza meg, hanem azok a pillanatok, amikor eláll a lélegzetünk ^^

16. It's better to love a loser than lose a lover
~ Jobb egy vesztest (lúzert) szeretni mint elveszíteni a szerelmünket

15. When our eyes meet this feeling inside me is more than I can take :)
~ Amikor a tekintetünk találkozik ez az érzés bennem több, mint amit el tudok viselni ^^

14. Love is like a roller coaster: you're scared to get on but when it's over you're screaming: let's go again! =)
~ A szerelem olyan, mint a hullámvasút; először félsz felülni rá, de mikor vége, azt kiáltod: menjünk még egyszer :D

13. Some girls have 7 boys for 7 days but I have 1 for always
~ Néhány csajnak a hét minden napján más pasija van, nekem csak egy - de örökké :)

12. There's a girl who lives, laughs, but most of all, knows how to love
~ Itt egy lány, aki él, nevet, de leginkább tudja, hogy kell szeretni <3

11. I won't ever be too far away to feel you
~ Sosem leszek túl messze ahhoz, hogy ne érezzelek

10. Have you ever found someone you just knew you were meant for?
~ Találtál valaha valakit, akiről rögtön tudtad, hogy téged neki szántak?

9. Love is like Heaven, but it can hurt like Hell
~ A szerelem olyan mint a mennyország, de úgy is tud sebezni, mint a pokolban lennél

8. Love me for who I am now & not what i was!
~ Azért szeress, amilyen most vagyok és ne azért, amilyen voltam...

7. Girls are like apples on trees.
The best ones are at the top of the tree.
The boys don't want to reach for the good ones because they are afraid of falling and getting hurt.
Instead, they get the rotten apples from the ground that aren't as good, but easy.
The apples up top just have to wait for the right boy to come along,
the one who's brave enough to climb all the way to the top of the tree!
~ A lányok olyanok, mint az almák a fán.
A legjobb csajok a fa tetején vannak.
A fiúk viszont nem akarnak nyújtózkodni utánuk, mert attól félnek h közben leesnének & megsebeznék magukat.
Ehelyett beérik az alsóbb almákkal, akik ugyan nem annyira jók, de könnyű őket megszerezni.
A legfelső almáknak csak várni kell a megfelelő fiúra, aki elég bátor lesz ahhoz hogy felmásszon a fa tetejére értük

6. There's nothing that compares to the way you make me feel inside
~ Semmi sem hasonlítható ahhoz ahogy irántad érzek <3

5. I still get lost in your eyes, it seems like i can't live a day without you
~ Még mindig elveszek a tekintetedben, úgy tűnik, egy napot sem tudok nélküled leélni

4. Hey Boys!
When you fall in love with a girl ... Tell her how you admire her.
When she upset - hold her tight. Pick her over all the other gurls you hang out with.
Play with her hair. Bring her flowers - without a reason.
Let her fall asleep in your arms. Sing to her - no matter how awful your sound.
Dance with her - even there's no music. Kiss her on her forehead.
Look into her eyes & smile. Tell her she looks beautiful.
~ Fiúk! Mikor beleszerettek egy lányba ...
Mondd el neki hogy mennyire imádod Őt. Ha szomorú, öleld át szorosan.
Legyen Ő az első a többi lánnyal szemben, akikkel együtt lógsz.
Játssz a hajával. =) Adj neki virágot - ok nélkül.
Hagyd hogy a karjaidban aludjon el. Énekelj neki - nem számít hogy mennyire rossz a hangod. :D
Táncolj vele - még akkor is ha nem szól a zene. Puszild meg a homlokát :)
Nézz a szemébe & mosolyogj. :) Mondd el neki hogy mennyire gyönyörű.

3. Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop.
~ A szerelem egy mosollyal kezdődik, egy csókkal folytatódik és egy könycseppel ér véget

2. I've found a reason for me to change what i used to be, a reason to start over new and the reason is you :)
~ Megtaláltam az okot arra hogy megváltozzam, az okot egy úgy kezdetre.. és ez az ok Te vagy :)

1. There's always gonna be that 1 person, that no matter what he does or what he says, and how many times he hurts you - you just can't let him go because he just mean So MuCH to you ...
~ Mindig van egy személy aki nem számít hogy mit tesz vagy mit mond, és nem számít hogy hányszor okoz neked fájdalmat - nem tudod elengedni, hiszen annyira sokat jelent neked <3

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.